S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Tovar, ktorý ste nenašli Vám veľmi radi doplníme do objednávky za zvýhodnenú cenu. V prípade že máte nejaké otázky kontaktujte nás telefonicky alebo emailom.


Súťaže
Súťaž na FB - cyklobedňa

 

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže o cyklobedňu s páčidlom (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook stránke vyhlasovateľa súťaže https://www.facebook.com/malina.bike/ (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno: Roman Malenovský - malina.bike
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: Štúrova 634, Šaštín Stráže, 90841
Dátum narodenia / IČO: 51790301
Zapísaný : v živnostenskom registri Okresný úrad Senica,
Číslo zápisu v registri: 240-27109
DIČ: 1079897258
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

1. Účelom súťaže je uhádnuť hmotnosť cyklobedne s páčidlom.

2. Predmetom súťaže je cyklobedňa s páčidlom. Súťažiaci musí do komentára pod súťažný príspevok napísať hmotnosť v gramoch / napr. 3999 g/ cyklobedne s páčidlom a označenie príspevku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke tlačidlom „Páči sa mi to“ (tzv. like).

III. LEHOTA SÚŤAŽE

1. Súťaž trvá odo dňa 29.11.2018 od 09:00 hod. do dňa 19.12.2018 do 23:59 hod. Najneskôr do dňa 19.12.2018 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu okomentuje príspevok a to správnou hmotnosťou predmetnej ceny a a označenie príspevku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke tlačidlom „Páči sa mi to“ (tzv. like).

4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny: - v prípade, že nikto neuhádne presnú hmotnosť cyklobedne, budú vybraní traja súťažiaci, ktorích odpoveď bude najbližšia.

  • Cyklobedňa s páčidlom (ďalej len „hlavná cena“),
  • Multikľúč EXTEND (ďalej len „cena č. 2“),
  • Osvetlenie EXTEND (ďalej len „cena č. 3“).

(hlavná cena, cena č. 2 a cena č. 3 ďalej spolu aj ako „ceny“)

2. Hodnota hlavnej ceny je 69,- EUR (slovom: šesťdesiatdeväť eur).

3. Hodnota ceny č. 2 je 12,- EUR (slovom: dvanásť eur).

4. Hodnota ceny č. 3 je 5,- EUR (slovom: päť eur).

5. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 2 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 21.12.2018.

2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

3. Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2 a jeden výherca ceny č. 3. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.

4. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

5. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na meste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Šaštíne dňa 28.11.2018  
Vyhlasovateľ súťaže:  
Roman Malenovský
malina.bike

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ODAxMjNlZ