Súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Vyhraj cyklopočítač

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže(ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: malina.bike, s.r.o.
  Sídlo: Zápotočná 1001/99
  IČO: 52 776 999
  DIČ: 2121155025
  Zapísaný v registri: decembra 2019, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45872/T
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od (3.4.2021)do (30.4.2021). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť každý kto označí svojho priateľa.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť  zamestnanec
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže zdielal a označil niekoho kto chce aby vyhral s nim
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je je cyklopočítač ECHOWELL A1
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov výberom zo všetkých zúčastnených a to náhodným výberom podľa generátora náhodných čisiel a vybratý podľa poradia v akom bol komentujúci.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na stránke malina.bikeVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  (Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)

https://www.malina.bike/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 1. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


  V Šaštíne dňa 2.4.2021