Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu malina.bike 

malina.bike, s.r.o. , Zápotočná 1001/99, 908 41 Šaštín - Stráže, Slovensko 

  

IČO: 52 776 999 

DIČ: 2121155025 

 

 

Orgán dozoru:

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07  Bratislava 27

www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

   

 

1) O registrácii 

 

"Vyhlasujeme, že Vami poskytnuté dáta (osobné údaje) slúžia pre účely identifikácie pri nákupe vo firme malina.bike - Roman Malenovský, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR." 

 

   

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva 

 

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. 

 

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. 

 

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. 

 

O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania, prípadne s ponukou alternatívy. 

 

Storno objednávky 

 

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. 

 

  

3) Doprava 

 

Cena dopravy pri nákupe do 70 € ..........................  4,90 € 

Doručenie na Poštu pri nákupe do 70 € ...............  3,90 € (1447 odberných miest) 

Do Českej Republiky zasielame iba na platbu prevodom. 

 

Osobné doručenie 

 

Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v Šaštíne, podľa predchádzajúcej špecifikácie odberného miesta. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru 

e-mailom podľa údajov na objednávke. Následne je kupujúci povinný v lehote najneskôr do 5 pracovných dní si objednaný tovar vyzdvihnúť. 

Pokiaľ nedôjde k vyzdvihnutiu objednaného tovaru, kupujúci bude opätovne vyzvaný. Po uplynutí nasledujúcich 3 pracovných dní, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a daný tovar predať druhému kupujúcemu. 

 

Tovar doručovaný kuriérom 

 

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nesie zodpovednosť prepravca. 

 

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. 

 

  

4) Záruka 

 

V balíku, prípadne vo svojej mailovej schránke vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je pri každom výrobku je 24 mesiacov. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy. 

 

   

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie 

 

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. 

 

  

6) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy 

 

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho, najlepšie mailom, na malina.bike@gmail.com, kde uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu (v prípade, že požaduje platbu prevodom) a špecifikácie spôsobu vrátenia platby. Peniaze je možné vrátiť v hotovosti alebo prevodom na bankový účet. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty, vrátený tovar musí byť odovzdaný/odoslaný najeneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.  

Po splnení zákonných podmienok, budú spotrebiteľovi vrátené všetky prijaté platby k tomuto plneniu, najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru na základe zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. tovar bol v medziobdobí spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar viditeľne používaný, poškodený, alebo inak neúplný, môže predávajúci uplatniť svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu prostredníctvom súdneho konania. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv: 

 

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 

na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 

na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu. 

 

Vrátenie tovaru môžete realizovať nasledovnými spôsobmi:

1) Odoslaním tovaru (pošta, kuriér) - v tomto prípade odporúčame bezpečne zabaliť zásielku a odoslať s poistením

2) Osobné doručenie

 

Vrátený tovar je nutné adresovať na korešpondenčnú adresu:

malina.bike

Roman Malenovský

Štúrova 634

908 41  Šaštín Stráže

  

 7) Doručenie a dodacie podmienky 

 

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. 

 

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. 

 

Ako postupovať pri vrátení tovaru: 

 

Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. 

 

Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom. 

 

Ako zásielku pripraviť: 

 

Zásielka by mala byť kompletná (vrátane balenia, príslušenstva, všetkej dokumentácie a ostatného príslušenstva vyplývajúceho z akciových promo setov) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 5 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie). 

 

Adresa pre vrátenie tovaru, zasielanie reklamácii: 

 

malina.bike

Roman Malenovský

Štúrova 634

908 41  Šaštín Stráže

 

 

8) Spôsoby úhrady 

 

Platba prevodom vopred - pri výbere tejto možnosti obdržíte po spracovní objednávky informačný mail so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.   

Dobierka - za tovar zaplatíte pri prevzatí v hotovosti.  Cena dobierky je 2,- €. 

 

 

  

9) Bezpečnosť pri platbe platobnými kartami (aktuálne nedostupné) 

 

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru). 

   

 

10) Reklamácie 

 

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok. 

 

   

11) Reklamačný poriadok 

 

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady, spolu s tovarom a kópiou dokladu o kúpe si pripravte aj reklamačný protokol

 

Ako postupovať 

 

Zašlite výrobok na adresu: 

 

malina.bike

Roman Malenovský

Štúrova 634

908 41  Šaštín Stráže

 

Preprava je hradená stranou predávajúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. 

 

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. 

 

Pri zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. 

 

O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. 

   

 

12) Alternatívny spôsob riešenia sporov 

 

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: shop@fujista.sk     

 

Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. 

 

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

 

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.  

 

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: 

 

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; 

 

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne. 

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online TU. 

 

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. 

 

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady. 

 

 

13) Štatút súťaže a akciové promo kampane 

 

 

 1. a) Spoločnosť malina.bike - Roman Malenovský je ohlasovateľom súťaží, pričom podmienky jednotlivých súťaží budú riadne a včas (najneskôr v deň začatia súťaže) zverejnené prostredníctvom stránky malina.bike ako aj prostredníctvom mailing listu. 

 

Ohlásená súťaž bude riadne označená, bude obsahovať podrobnosti o podmienkach zapojenia sa do súťaže, trvaní súťaže, ako aj predmetnej výhre a jej čerpaní. 

 

Ohlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú súťaž, ako aj odmietnuť uznať nároku na výhru v prípade nesplnenia/nedodržania podmienok zo strany súťažiacich, ktoré vyplývajú zo štatútu súťaže zverejneného prostredníctvom médií uvedených vyššie. 

 

 1. b) Spoločnosť

  malina.bike - Roman Malenovský

  je taktiež ohlasovateľom akciových promo-kampaní a ponúk, pričom podmienky jednotlivých akcií budú riadne a včas (najneskôr v deň začatia akciovej kampane) zverejnené prostredníctvom stránky fujista.skako aj prostredníctvom mailing listu.

 

Ohlásená akcia/akciová ponuka bude riadne označená, bude obsahovať podrobnosti o podmienkach uplatnenia nároku a trvaní akciovej kampane. 

 

Ohlasovateľ akcie/akciovej ponuky si vyhradzuje právo neuznať nárok uplatnenia v prípade nesplnenia/nedodržania podmienok zo strany kupujúcich, ktoré vyplývajú z podmienok zverejnených prostredníctvom médií uvedených vyššie. 

 

Súťaže a akciové promo kampane nezahŕňajú poskytovanie darov a iných foriem bezodplatného dodania. Tovary a služby, ktoré sú spotrebovávané pri špeciálnych marketingových akciách sú súčasťou predajnej ceny primárne zakúpeného tovaru/služby. 

 

 

14) Využívanie darčekových poukážok    

Darčekovú poukážku môžete využiť: Nákupom na našej internetovej stránke www.malina.bike, kde vložíte kód poukážky do poznámky a nasledovne vám bude odpočítana hodnota poukážky od hodnoty objednávky. Použiť poukážku je možné iba ak je hodnota tovaru vyššia ako nominálna hodnota poukážky. Z poukážky nevydávame.

 

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Roman Malenovský - malina.bike, Zápotočná 1001, 908 41  Šaštín Stráže, IČO 52 776 999(ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Štúrova 634, 908 41  Šaštín Stráže

email: malenovsky.roman@gmail.com

telefón: 0907 997 176

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 2. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

 

3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona v súvislosti s plnením zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. 

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (webareal) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

element.style { } @media (min-width: 768px) .navigation-in>ul>li>a { background-color: #333; color: #ffcb2f; }